پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراه

آقای میرشفیع معاون ساخت و توسعه آزادراه ها- از اجرایی شدن طرح عوارض الکترونیکی در آزادراه‌های جدید خبر داده است.

جلسه دیدارمدیران آزادراه تهران- شمال

جلسه دیدار مدیران آزادراه تهران- شمال در آبان ماه سال ۱۳۹۷ در محل دفتر مرکزی گروه بین المللی آباد راهان پارس برگزار گردید

Yes, It's responsive!
The web was meant to be read, not squished.

Prevent browser wanking and get back to reading.

Developed by Mohammad Arab

Muse Fact